Procedure klassementen

Contact

Briefwisseling voor de klassementscommissie bij voorkeur per e-mail sturen naar de secretaris a.i. van de klasseringscommissie, Luc D’hulst, op volgend e-mail adres:
klasseringen.pcwvl@outlook.com


Aanvraag klassementswijziging na de heenronde

Jaarlijks komt de provinciale klasseringscommissie samen in het begin van de maand december om eventuele klassementswijzigingen te bespreken.
De klasseringscommissie mag volgende spelers herklasseren:

 • Niet geklasseerden
 • Spelers die in het lopende seizoen heraansluiten na een onderbreking.

Een speler die zelf een nieuwe klassering wenst te verkrijgen, dient een met redenen omklede aanvraag in te dienen. Het is de speler zelf die de aanvraag moet doen.
De club moet een niet bindend advies uitbrengen over de aanvraag van zijn speler.
Aanvragen dienen binnengestuurd te worden tegen 1 december, bij voorkeur per e-mail naar de secretaris – zie hierboven.


Procedure Herziening

Na publicatie van de nieuwe klassementen heeft een speler het recht een herziening aan te vragen indien hij niet akkoord is met zijn nieuwe klassering.
Hij dient dit te doen conform de Landelijke Sportreglementen:

 • Landelijke Sportreglementen, Hoofdstuk B individuele klassering is van toepassing.
 • Artikel B.4. Aanvraag tot herziening: de speler kan vanaf verschijning, binnen de 15 dagen een herziening aanvragen.

Concreet dient het volgende te gebeuren:

 • Stuur uw aanvraag voor herziening naar de secretaris van het PC (p.a. bij de secretaris van de klasseringscommissie Luc D’hulst).
 • BELANGRIJK ! Het is de speler zelf die de herzieningsaanvraag moet doen. Indien de aanvraag door de club gebeurt, dan zal deze als niet ontvankelijk beschouwd worden.
 • Aangezien uw aanvraag ondertekend moet zijn, dient deze in principe met de post verstuurd te worden. Een e-mail wordt echter ook aanvaard en als ondertekend beschouwd.
 • Uw herzieningsaanvraag moet verzonden worden binnen de vijftien dagen (poststempel of versturingsdatum van de e-mail!) na de publicatie op de website van het PC West-Vlaanderen.

B0-spelers of hoger die een andere klassering wensen te vragen via herziening, dienen hun aanvraag te sturen naar de Nationale Klasseringscommissie.
B6-spelers of hoger die een andere klassering wensen te vragen via herziening, dienen hun aanvraag te sturen naar de Landelijke Klasseringscommissie.
Spelers lager geklasseerd dan B die een andere klassering wensen te vragen via herziening, dienen hun aanvraag te sturen naar de Provinciale Klasseringscommissie (zie hierboven).


Procedure Klacht

Na publicatie van de herzieningen kan een speler een klacht insturen bij de klassementscommissie (hoger beroep). Afhankelijk van zijn klassement moet hij deze sturen naar respectievelijk de nationale, landelijke of provinciale klasseringscommissie (zie vorige paragraaf).
Hij dient dit eveneens te doen conform de Landelijke Sportreglementen:

 • Artikel B.5. Beroep
 • Het indienen van een herziening moet individueel gebeuren, ondertekend en met argumenten omkleed zijn.

Landelijke Klassementscommissie

In de eerste helft van het seizoen 2004-2005 werd een Landelijke Klassementscommissie opgericht.
Een van de bedoelingen van deze commissie is de verschillende provincies meer op elkaar af te stemmen, vooral dan op het lagere niveau. Dit betekent dat de commissie probeert om de niveauverschillen tussen de klassementen van de verschillende provincies weg te werken en de beoordelingsparameters van de Provinciale Klassementscommissies gelijk te schakelen.
De Landelijke klasseringscommissie beoordeelt de spelers met als klassement B2, B4 en B6.
Elke provinice vaardigt één persoon af in de Landelijke Klassementscommissie. Voor onze provincie is dit Perez Alleweireldt, interclubleider.
In de Landelijke Klassementscommissie vervult hij de taak van secretaris.
Een eerste overeenkomst die bereikt werd tussen de verschillende provincies is de volgende:

 • De basis van een gelijkschakeling tussen de klassementen van de verschillende provincies is de wijze waarop de niet geklasseerde spelers beoordeeld worden, m.a.w. wanneer mag een NG het klassement E6 krijgen ?
 • Hierin werd volgende beslissing getroffen:
  “Een NG-speler wordt E6, wanneer hij minimum 40 wedstrijden gespeeld heeft EN wanneer hij minimum 50% gewonnen wedstrijden heeft in zijn eigen klassement.”

Dit betekent volgens ons een grote doorbraak in de gelijkschakeling van de klassementen !
De klasseringscommissie kan echter, na beoordeling van een speler, beslissen deze regel niet toe te passen.


Nationale Klassementscommissie

De Nationale Klassementscommissie is verantwoordelijk voor het toekennen van de A-klassementen en de B0’s.